Enter your text here

הסבר אודות לינשחור

:חוברות הטיול המוצעות ומחיריהן

gallery/23
gallery/hallstatt1
gallery/como

חוברת מותאמת אישית לגילאי הילדים לנחיתה וההמראה ללינה. החוברת אינטראקטיבית וניתן ללחוץ עליה במהלך הטיול עצמו בנייד או בטבלט והיא מכניסה אתכם לווייז ורצופה כתובות של נקודות הענין וגם של חניות וחניונים

חוברת מותאמת אישית לגילאי הילדים לנחיתה וההמראה ללינה. החוברת אינטראקטיבית וניתן ללחוץ עליה במהלך הטיול עצמו בנייד או בטבלט והיא מכניסה אתכם לווייז ורצופה כתובות של נקודות הענין וגם של חניות וחניונים

חוברת מותאמת אישית לגילאי הילדים לנחיתה וההמראה ללינה. החוברת אינטראקטיבית וניתן ללחוץ עליה במהלך הטיול עצמו בנייד או בטבלט והיא מכניסה אתכם לווייז ורצופה כתובות של נקודות הענין וגם של חניות וחניונים

gallery/הולנד

חוברת מותאמת אישית לגילאי הילדים לנחיתה וההמראה ללינה. החוברת אינטראקטיבית וניתן ללחוץ עליה במהלך הטיול עצמו בנייד או בטבלט והיא מכניסה אתכם לווייז ורצופה כתובות של נקודות הענין וגם של חניות וחניונים

gallery/יונגפראובאהן2

חוברת מותאמת אישית לגילאי הילדים לנחיתה וההמראה ללינה. החוברת אינטראקטיבית וניתן ללחוץ עליה במהלך הטיול עצמו בנייד או בטבלט והיא מכניסה אתכם לווייז ורצופה כתובות של נקודות הענין וגם של חניות וחניונים